Polityka prywatności

🔑 Polityka Prywatności

Szanowni Państwo

W nawiązaniu do naszych wcześniejszych kontaktów, w wyniku których ORZESZEK SPRZEDAŻ SPÓŁKA CYWILNA P.J.M. Płóciennik, 91-610 Łódź, ul. Budy 4, hala 2, NIP: 728-279-36-81 weszła w posiadanie Pana/Pani danych osobowych oraz w związku ze zbliżającą się zmianą przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) spółka ORZESZEK SPRZEDAŻ SPÓŁKA CYWILNA P.J.M. Płóciennik, 91-610 Łódź, ul. Budy 4, hala 1 box 53, NIP: 728-279-36-81 informuje, że przetwarza Pana/Pani dane osobowe i zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ORZESZEK SPRZEDAŻ SPÓŁKA CYWILNA P.J.M. Płóciennik, 91-610 Łódź, ul. Budy 4, hala 2, NIP: 728-279-36-81, kontakt z administratorem danych odbywa się na adres wskazany wyżej lub e-mail sklep@bakaliowyswiat.pl;

2. Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych w ORZESZEK SPRZEDAŻ SPÓŁKA CYWILNA P.J.M. Płóciennik z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych przez kontakt e-mail służbowy: sklep@bakaliowyswiat.pl .

3. Cele i podstawy przetwarzania

Określono cele przetwarzania Twoich danych. Jako administrator będziemy przetwarzać Twoje dane:

1) w celu zawarcia z nami umowy na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą - art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

2) w celu wykonania i na podstawie zawartej z nami umowy, gdy ją zawarliśmy - art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

3) w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych – art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

4) w celu nawiązania i przebiegu procesu zatrudnienia na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, lit c, lit d, lit f RODO, Kodeksu pracy, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, przepisów higieniczno-sanitarnych;

5) w celu podania Twoich danych w razie konieczności zawiadomienia właściwych służb, ponieważ jest to niezbędne do ochrony Twoich żywotnych interesów lub żywotnych interesów innej osoby (ochrona zdrowia, życia, mienia) art. 6 ust. 1 lit. d RODO);

6) w celach analitycznych, lepszego doboru usług do potrzeb naszych klientów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach, analizy finansowej naszej spółki będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu - art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

7) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów - art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

8) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu - art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

9) w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów z produktów i usług - art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

10) w celu oferowania przez nas produktów i usług bezpośrednio, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu - art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

11) w celu dokonania wiarygodności płatniczej klienta w oparciu o informacje z biur informacji gospodarczej, w szczególności z Biura Informacji Gospodarczej lub zawarte w bazie danych Administratora na podstawie Twojej zgody - art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

12) w każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej wycofaniem.

4. Prawo do sprzeciwu

1) W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

2) W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu oferowania przez nas produktów i usług bezpośrednio. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

5. Okres przechowywania danych

1) Twoje dane osobowe wynikające z zawartej umowy przez nas lub naszego dystrybutora będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez czas trwania współpracy + 5 + 1 rok od końca roku, w którym wygasła umowa, w tym 3 lata to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, 5 lat to okres narzucony przez przepisy podatkowe (ordynację podatkową, ustawę o rachunkowości oraz ustawy o podatku od osób fizycznych i podatku od osób prawnych) na przechowywanie dokumentów, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku.

2) Jeżeli nie dojdzie do podjęcia współpracy dane osobowe będą przechowywane przez okres od złożenia przez nas oferty do dnia złożenia przez Pana/Panią oświadczenia o cofnięciu zgody.

3) Dane przetwarzane dla potrzeb oferowania przez nas produktów i usług bezpośrednio możemy przetwarzać do czasu, aż zgłosi Pani/Pan sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

6. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione: naszym partnerom, dystrybutorom, przewoźnikom czyli firmom, z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi.

Do Twoich danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, likwidatorzy szkód, wykonawcy usług w ramach likwidacji szkód, firmy ubezpieczeniowe, agencje marketingowe

7. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:

1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

3) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

4) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

5) prawo do przenoszenia danych;

6) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych jest obowiązkiem wynikającym z art. 6 ust. 1 lit b RODO.

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do podjęcia współpracy i zawarcia umowy.

 

NEWSLETTER - Klauzula infromacyjna

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ORZESZEK SPRZEDAŻ SPÓŁKA CYWILNA P.J.M. Płóciennik, 91-610 Łódź, ul. Budy 4, hala 2, NIP: 728-279-36-81, kontakt z administratorem danych odbywa się na adres wskazany wyżej lub e-mail sklep@bakaliowyswiat.pl.

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych w ORZESZEK SPRZEDAŻ SPÓŁKA CYWILNA P.J.M. Płóciennik z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych przez kontakt e-mail służbowy: sklep@bakaliowyswiat.pl .

2. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usługi wysyłki newslettera, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO prawnie uzasadnionego interes Administratora - marketingu bezpośredniego produktów i usług.

3. Odbiorcami danych osobowych są podmioty świadczące usługi hostingu, serwisu IT czy wysyłki newslettera, a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.

4. Dane osobowe są przechowywane do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu, a po tym okresie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa: prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

6. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu – świadczenia usługi newslettera

 

 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl